NAC BREDA Supportersvereniging

Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom op de website van NAC Supportersvereniging in het kader van de NAC Supportersvereniging ClubCard. De NAC Supportersvereniging ClubCard heeft U ontvangen als lid van NAC Supportersvereniging of U heeft de NAC Supportersvereniging ClubCard zelf aangevraagd via de website.

Met de NAC Supportersvereniging ClubCard krijgt U o.a. bij verschillende andere bedrijven en sponsoren (zowel lokaal als landelijk) korting. Deze acties en aanbiedingen kunt U terugvinden op onze website of via de ClubMail die U van ons ontvangt.

De NAC Supportersvereniging ClubCard wordt U aangeboden door NAC Supportersvereniging maar de feitelijke dienstverlening rond de NAC Supportersvereniging ClubCard zoals het maken van de NAC Supportersvereniging ClubCard, het aansluiten van winkeliers, het afhandelen van de spaar, betaal en inwissel transacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door de European Sports Company BV.

De ontvangen korting ontvangt U als spaarpunten op uw NAC Supportersvereniging ClubCard. Als pashouder ontvangt U toeganggegevens waarmee U kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken.
Vervolgens kunt U onder andere het gespaarde tegoed besteden aan artikelen, producten of diensten bij aangesloten bedrijven. U kunt uw tegoed ook laten bijschrijven op het tegoed van NAC Supportersvereniging als extra donatie of om uw contributie te betalen.

Bij uw aanmelding dient U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen U dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens U ermee akkoord gaat. Tevens maken we U attent op het Privacy Statement waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de NAC Supportersvereniging ClubCard. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de NAC Supportersvereniging ClubCard die deze via NAC Supportersvereniging hebben verkregen of die zich via de website hebben aangemeld.

Artikel 1 NAC Supportersvereniging ClubCard

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorwaarden voor het gebruik van de ClubCard en garandeert deze niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. De ClubCard is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 3. De NAC Supportersvereniging ClubCard is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van uzelf en uw gezinsleden worden gebruikt.
 4. Het is niet toegestaan de NAC Supportersvereniging ClubCard te gebruiken op een manier die ESC schade kan toebrengen. Indien er sprake is van misbruik van de NAC Supportersvereniging ClubCard, zijn ESC en haar partners (waaronder bedrijven bij wie de Kaarthouder een spaartegoed kan opbouwen) gerechtigd de kaart in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
 5. In geval van verlies of diefstal van de NAC Supportersvereniging ClubCard U dit door te geven aan ESC via de Website. ESC zal dan bij blokkade van de kaart zorg dragen en er zo nodig tevens voor zorgen dat U tegen vergoeding van de kosten een nieuwe NAC Supportersvereniging ClubCard ontvangt.

Artikel 2 Gegevens en privacy

 1. U en NAC Supportersvereniging garanderen dat de gegevens van U, waaronder – maar niet beperkt tot – NAW, volledig, juist en actueel zijn.
 2. Met betrekking tot de door U verstrekte gegevens is het op de Website van ESC geplaatste laatste privacystatement van toepassing.
 3. Door het inloggen op uw account op de Website en daarmee aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft U toestemming voor gebruik van de gegevens van U inzake ClubMail.
 4. De toestemming zoals vermeld in het vorige lid omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door ESC of derden. Hiervoor dient U toestemming te geven bij aanmelding op de Website.

Artikel 4 Beëindiging

 1. Deelname van U aan het Loyaltyprogramma is gekoppeld aan de relatie met de NAC Supportersvereniging. Indien de relatie van U met de NAC Supportersvereniging eindigt of indien de NAC Supportersvereniging niet langer deelneemt aan het Spaarprogramma, eindigt de deelname van U aan het Spaarprogramma. Vanaf dat moment kunt U niet meer sparen met de NAC Supportersvereniging ClubCard, tenzij ESC of de NAC Supportersvereniging de relatie wenst voort te zetten.
 2. Het reeds gespaarde Spaartegoed blijft daarna nog voor een periode van tenminste 6 maanden ter beschikking van U.
 3. U bent ten allen tijde gerechtigd de deelname aan het Loyaltyprogramma te beëindigen door uw account te deactiveren. Hierna kunt U niet meer sparen met de NAC Supportersvereniging ClubCard. Het Spaartegoed blijft daarna nog voor een periode van tenminste 6 maanden ter beschikking van U.
 4. ESC behoudt zich het recht voor om U, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van het Loyaltyprogramma indien U op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van ESC om nadere rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen. ESC zal de NAC Supportersvereniging op de hoogte brengen van deze uitsluiting.
 5. ESC is ten allen tijde gerechtigd het Loyaltyprogramma te beëindigen. ESC zal de deelnemers aan het Loyaltyprogramma hiervan tenminste zes (6) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Het opgebouwde Spaartegoed blijft gedurende een periode van tenminste zes (6) maanden na beëindiging van het Loyaltyprogramma geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 6. ESC, de NAC Supportersvereniging en aangesloten Partners zijn over en weer gerechtigd de onderlinge relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien er sprake is van ernstige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van de andere partij, na deze schriftelijk te hebben gesommeerd alsnog binnen een redelijke termijn haar verplichtingen na te komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. ESC en de NAC Supportersvereniging sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de NAC Supportersvereniging ClubCard en/of het Clubliefde Loyaltyprogramma in al zijn onderdelen.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ESC of de NAC Supportersvereniging.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U en de NAC Supportersvereniging stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de NAC Supportersvereniging ClubCard geschiedt op eigen risico.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten en non-concurrentie

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de Auteurs- Merken en Modelrechten, ten aanzien van Clubliefde, de ClubCard, ClubMail, de Website, het Loyaltyprogramma en alle overige uitingen berusten uitsluitend bij ESC.

Artikel 3 Spaartegoed

 1. Het door U gespaarde Spaartegoed komt uitsluitend toe aan uzelf, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De Stichting Derdengelden ESC beheert het Spaartegoed voor U.
 2. Indien U een transactie verricht bij een bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partner, die tevens een ander kortingsprogramma aanbiedt, dan kunt U slechts gebruik maken van hetzij de NAC Supportersvereniging ClubCard, hetzij het andere kortingsprogramma.
 3. Een bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met het Loyaltyprogramma samengaan. Hierover informeert de betreffende Partner U via de NAC Supportersvereniging en/of ESC.
 4. Het door U gespaarde Spaartegoed kan worden besteed bij de bij het Loyaltyprogramma aangesloten Partners, of door overmaking naar de NAC Supportersvereniging dan wel naar een andere Kaarthouder.
 5. Het ten behoeve van de NAC Supportersvereniging opgebouwde tegoed wordt eveneens beheerd door de Stichting Derdengelden ESC. Aan de NAC Supportersvereniging toekomende bedragen worden minimaal twee keer per jaar uitbetaald.
 6. De uitbetaling van het opgebouwde tegoed vindt plaats onder verrekening en inhouding van aan ESC toekomende bedragen.

Artikel 8 Diversen

 1. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten van ESC is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de overeenkomsten met ESC en/of de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

SV-Lidmaatschap

  De voordelen van het SV-lidmaatschap:

  • 4 x per jaar verenigingsblad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan activiteiten
  • Feestavonden
  • Nieuwjaarsborrel of Oudejaarsborrel
  • Sinterklaasochtend/middag
  • Dartstoernooi
  • Toegang tot supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd (6 t/m 10 jaar)

  Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar, voor zowel als hoofdlid als gezinslid. ( in ALV 2023 vastgelegd )