Notulen algemene ledenvergadering 2009
Agenda punten:

1.Voorwoord

2. Sociaal jaarverslag

3. Financieel jaarverslag en begroting

4. Kascontrolecommissie

5. Kiezen nieuw lid kascontrolecommissie

6. Kiezen bestuursleden

7. Voorstel contributieverhoging

8. Overige

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

De ALV werd door een minimum aan leden bezocht namelijk 34.

Er word niet voldaan aan de 2/3 van het aantal nodige aanwezige leden, wat volgens de statuten vereist is Hierom vraagt de voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan. Er is geen bezwaar, dus kan de vergadering normaal doorgang vinden.

 

Opening: De voorzitter Ad van den Bemt meldt dat er 14 afmeldingen zijn binnen gekomen. Dat waren: Ramón in het Veld, Pepijn en Ben Schalk, Ruud de Wit, Helmut Silder,

Petra van Malsen, Christ van Althuis, Guus Paulissen, Rian van Malsen, Dimitri Ensing, Jacqueline van Dongen, Ria van den Bemt, Richard Pieterman en Niels Buijnsters.

De voorzitter Ad van den Bemt betreurd het, dat er weer geen mensen van NAC aanwezig zijn bij deze ALV. Sportief gaat het goed met NAC, ook met de groei van de supportersvereniging.

Notulen ALV 2008:

De notulen worden besproken.

Er zijn geen aanmerkingen op, de notulen worden ondertekend door voorzitter Ad van den Bemt en secretaris Marcel Vermolen.

Jaarverslag secretaris:

Secretaris Marcel Vermolen leest het sociaal jaarverslag 2008 voor, hij behandelt daarin het wel en wee van de supportersvereniging.

Financieel jaarverslag:

Penningmeester Piet van Malsen geeft uitleg over het financiële jaarverslag.

William Vogels vraagt wat Walter Klep in het jaarverslag doet.

Antwoord:Walter Klep maakt de pasjes voor de supportersvereniging.

T.Kloet vraagt of de SV ook heeft bijgedragen aan de give-aways.

Antwoord: Ja, de supportersvereniging heeft hierin bijgedragen.

Verslag kascontrolecommissie:

24 januari 2009 is er een kascontrole geweest.

In de commissie zaten Jan Verdaasdonk, Frans Eijkhout en Cees Versteeg.

De commissie heeft het bekeken en akkoord bevonden, hiermee dechargeren ze het boekjaar 2008 en de penningmeester. Jan Verdaasdonk vraagt de aanwezigen leden voor een applaus voor de penningmeester en zijn verzorgde boekhouding. Jan Verdaasdonk is aftredend als kascontrolecommissie. Ad van den Bemt overhandigt Jan Verdaasdonk een boeket bloemen en bedankt hem voor het goede werk in de kascontrolecommissie. Frans Eijkhout blijft een jaartje zitten. Cees Versteeg treedt terug, in verband met mogelijke bestuursfunctie bij de supportersvereniging. Er wordt een nieuw aantal leden voor kascontrolecommissie aangesteld.

Dat zijn William Vogels, Ramón in het Veld en reserve wordt Anne Stalpers.

Verkiezing bestuursleden:

Jan Braspenning trekt zich terug als bestuurslid. Als reden geeft hij op, dat zijn privéleven nu meer tijd op eist, waardoor hij de functie als bestuurslid niet goed kan vervullen. Cees Versteeg heeft zich als enige aangemeld voor bestuurslid,en hij neemt de plaats in van Jan Braspenning.

Cees Versteeg stelt zich voor, en hij hoopt een aanwinst voor de supportersvereniging te zijn, en een goede vervanger voor Jan Braspenning.

Er zijn ook drie zittende bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

Te weten John van Dongen, Ron Schouwenaars en Jurgen van de Velden.

Daar er geen tegenkandidaten worden deze weer voor 3 jaar herkozen.

De leden feliciteren de herkozen bestuursleden en Cees Versteeg.

Ad van den Bemt overhandigt Jan Braspenning een cadeautje voor bewezen diensten.

Jan Braspenning bedankt het bestuur, ook voor het vele werk achter de schermen, wat niemand ziet. Hij zal nog wel de interviews voor het blad Geel-Zwart blijven doen.

Jan Braspenning nodigt Cees Versteeg uit om zijn plaats in te nemen achter de bestuurstafel.

Voorstel contributieverhoging:

De contributies van de SV is al vele jaren het zelfde bedrag. Een lid betaalt nu € 12,-, en een gezinslid betaalt € 6,-. We zijn nog steeds de goedkoopste supportersvereniging van heel Nederland. Gezien er een verbouwing er aan zit te komen van het supportershome en dat alles duurder is geworden sinds de invoering van de euro, wilt het bestuur het contributiebedrag verhogen. Voorstel is de contributie te verhogen naar € 15,00. Voorzitter Ad van den Bemt vraagt de aanwezigen of die akkoord gaan. De aanwezigen leden gingen unaniem akkoord.

De contributie gaat dus in 01-01-2010 omhoog.

Isabel Ripsaart vraagt of dat voor de gezinsleden ook telt.

Antwoord: Ja, maar dat wordt de helft, namelijk € 7,50.

Dhr. T.Kloet vraagt of dat wel bekent gemaakt gaat worden.

Antwoord: Het komt op onze SV-website te staan.

Frans Eijkhout meldt er bij, dat als er leden zijn die het er niet mee eens zijn, ze aanwezig moeten zijn op de ALV.

Rondvraag:

Ruud van Ginneken: Vraagt of er een printversie kan komen voor de notulen ALV en sociaal jaarverslag.

Antwoord: Er word gekeken of dit verandert kan worden.

Sjoerd van Fessem: Hij bedankt Ad van den Bemt en John van Dongen voor hun inzet en inbreng in de clubraad. Ook bedankt hij de supportersvereniging, dat de clubraad gebruik mag maken voor hun vergaderingen in het supportershome.

Jan Verdaasdonk: Meldt dat hij al verschillende keren heeft gevraagd of er een fietsenrally

of een kerstbingo gehouden kan worden, en hij daar maar niets over hoort.

Antwoord: Ad van den Bemt meldt Jan Verdaasdonk dat de agenda van de SV vol zit. Het bestuur gaat kijken of het mogelijk is.

Jan Verdaasdonk vraagt aan John van Dongen waarom hij niets op de website hoort over de S.O.V.S of over de nieuwe koepel.

Antwoord: John van Dongen geeft Jan daar uitleg over, zodat zijn vraag beantwoord is.

Jan Verdaasdonk feliciteert John van Dongen, Ron Schouwenaars en Jurgen van de Velden omdat deze weer voor 3 jaar herkozen zijn, en Cees Versteeg als nieuw bestuurslid.

Dillis van Duijne: Hij vraagt wanneer er met de verbouwing van het stadion gestart gaat worden.

Antwoord: Ad van den Bemt meldt hem dat de gemeenteraad in februari bijeen komt voor goedkeuring van de plannen om de verbouwing te starten.

Hij vraagt tevens of er geen forumavond kan worden gehouden met scheidsrechters,over de uitleg van de spelregels.

Antwoord: Forumavonden worden georganiseerd door de clubraad of NAC, men zal het doorgeven.

Riny van Groesen: Hij had het verzoek of de snuffelmarkt niet in september gehouden kan worden in plaats van in oktober. Een optie is 5 en 6 september omdat er dan een interland gespeeld wordt.

Antwoord: We gaan deze mogelijkheid bekijken, is ook afhankelijk van de stadionverbouwing.

Riny Damen: Hij wil nog even terug komen op de verhoging van de contributie, en vraagt welk deel er gereserveerd wordt.

Antwoord: Ad van den Bemt meldt hem dat er niets wordt gereserveerd, maar dat de voornaamste reden de verbouwing in het supportershome gaat worden en andere diversen posten, zoals sfeeracties.

Huub Schouteten: Hij vraagt of er bij de verbouwing ook rekening wordt gehouden met rolstoelgebruikers in het home.

Antwoord: Ad van den Bemt meldt hem dat alles afhangt of we in het bestaande home blijven of dat we een andere locatie krijgen. Uitbreiding van ons bestaande home heeft de voorkeur.

Er is nu geen lift, we nemen het mee in de gesprekken met NAC.

Sluiting vergadering: Ad van den Bemt bedankt de aanwezigen leden voor de moeite die ze hebben genomen om naar de ALV te komen. Hij nodigt iedereen uit voor een afsluitend drankje. De vergadering is om 21.00 uur afgelopen.

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

Voorzitter: Notulist:

Ad van den Bemt Marcel Vermolen

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu