Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Notulen Algemene Ledenvergadering 21-02-2017 aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

1 Voorwoord voorzitter

2 Bespreken notulen ALV februari 2016

3 Sociaal Jaarverslag 2016/2017

4 Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

5 Kascontrolecommissie

6 Kiezen kascontrolecommissie

7 Kiezen of herkiezen bestuursleden Ad vd Bemt en Jaap vd Ende zijn aftredend en herkiesbaar.

8 Overige

9 Rondvraag

10 Sluiting vergadering

 

Aanwezig:

A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV),  P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD), Jaap van der Ende(JvdE) en Pieter Schuit(PS) en H.Daane (HD).

Aanwezig namens NAC: Robert Prins.
Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten.

Joost en Janneke Damen-Theulen, Peter Daalmans, John de Leeuw, Els en Martijn Daane Illona en Ries Pieterman, Janine en Niels Buijnsters, Cor van den Broek, Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen en Bianca Kools.

Voorwoord:

De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan.

Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen.

De voorzitter meldt dat er inclusief het bestuur 18 leden aanwezig zijn, wederom een matige opkomst.

Bespreken notulen ALV februari 2016:

Aan de aanwezige leden word gevraagd of ze op of aanmerkingen hebben op de notulen van februari 2016, Jan Verdaasdonk had een punt bij zijn rondvraag over een kerstbingo of rik avond, AvdB meldt Jan dat hij contact hierover gaat nemen met Cor van den Broek. Verder

worden de notulen ondertekend door AvdB en MV.

Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017:

Jan Verdaasdonk merkt een klein verschil op en vraagt de penningmeester waar dit aan ligt. PvM meldt Jan dat hij 2 kleine posten is vergeten erbij te zetten. Hij meldt aan Jan dat hij dit recht gaat trekken.

Kascontrolecommissie:

Op woensdag 15 februari is er een kascontrole geweest, aanwezig waren Piet van Malsen, Jan Verdaasdonk, Frans Eijkhout en Ruud Dingenouts Kascontrolecommissielid Jan Verdaasdonk geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn. De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan.

Kiezen kascontrolecommissie:

Aftredend is Jan Verdaasdonk, Marieta overhandigt Jan namens de SV een mooie bos bloemen. Dennis van den Bemt is de 2e reserve voor de kascontrole

Kiezen en herkiezen bestuursleden:

Ad van den Bemt en Jaap van den Ende zijn aftredend. Beide stellen zich weer herkiesbaar. Er zijn geen aanmeldingen bij de secretaris binnengekomen voor de bestuurszetels. De aanwezige hebben Ad en Jaap herkozen voor de volgende termijn van drie jaar.

Overige:

MV overhandigt AvdB een dinerbon en bloemen voor het 25-jarig jubileum als bestuurslid van de supportersvereniging.

Rondvraag:

Jan Verdaasdonk: Meldt dat het bestuur van de SV toch aardig op leeftijd is, Jan meldt dat hij ook voorzitter is geweest en dat het niet mee valt om nieuwe bestuursleden te vinden. Het bestuur van de SV is volop aan het lobbyen voor nieuwe bestuursleden. Verder feliciteert Jan Ad en Jaap met hun nieuwe termijn als bestuurslid.

Dillis: Bij FC den Bosch -NAC alleen leden en geen andere geledingen, NAC is nog bezig met onderzoek. AvdB vraagt Robert Prins wat de status hiervan is, RP meldt hem dat dit nog loopt.

Jan Braspenning: Vraagt of de SV een activiteitenlijst heeft, hij krijgt als antwoord dat die er wel is maar dat een datum plannen heel moeilijk is. Dit in verband met de wedstrijden van NAC. Verder complimenteert Jan het bestuur voor hun inzet.

Frans Eijkhout:

Bedankt het bestuur voor alles wat ze het afgelopen jaar weer hebben gedaan. Verder bedankt Frans Jan Verdaasdonk voor het regelen en begeleiden van mascotte teven kleinzoon van Frans.

Frans had wel 1 klein minpuntje, er is vraag naar om als de samenvatting van NAC op tv is de muziek dan uit mag, zodat ze de samenvatting kunnen volgen. AvdB verteld Frans dat de SV bezig is om op het scherm de persconferentie live uit te zenden.

JvD: Geeft uitleg over de nieuwe website die er aan zit te komen. Ruud Dingenouts vraagt of er geen app hiervan aangemaakt kan worden, dit wordt bekeken.

SBV ligt op zijn kont, SV is niet meer vertegenwoordigd voorzitter van de SBV is nog wel op de achter grond bezig. Is beter als SBV in het supporterscollectief integreert.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid, en bied de aanwezige een drankje aan.

 

 

 

Notulist Marcel Vermolen.

 

Sluiting vergadering 20.45 uur.

 

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

 

Ad van den Bemt.                                                                      Marcel Vermolen.

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu