Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
Conceptnotulen ALV 22-02-2016:

Agenda:

1 Voorwoord voorzitter.

2 Bespreken notulen februari 2015.

3 Sociaal Jaarverslag 2015/2016.

4 Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016.

5 Kascontrolecommissie.

6 Kiezen kascontrolecommissie.

7 Kiezen of herkiezen bestuursleden, Pieter schuit en Piet van Malsen zijn aftredend.

8 Overige.

9 Rondvraag.

10 Sluiting vergadering.

 

Aanwezig:

A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV),  P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD), Jaap van der Ende(JvdE), Pieter Schuit(PS ) en H.Daane (HD).

Aanwezig namens NAC:  Robert Prins.

Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten.

Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Nina Schuit, Janine en Niels Buijnsters, illona en Ries Pieterman, Dennis van den Bemt en Bianca Kools, Marieta Snelders,Hans Bul, John de Leeuw,     Peter Daalmans , Frans Eijkhout ,Els Daane en Cees Versteeg.

Voorwoord:

De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan .Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen .De voorzitter meldt dat er inclusief het bestuur 15 leden aanwezig zijn, een zeer matige opkomst.

 

 

Bespreken notulen februari 2015:
Aan de aanwezige leden word gevraagd of ze op of aanmerkingen hebben op de notulen van februari 2015, daar er geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen ondertekend door AvdB en MV.

Sociaal jaarverslag:
Secretaris Marcel Vermolen is niet bij machte om het sociaal jaarverslag voor te lezen wegens een te hese stem, Pieter Schuit neemt dit waar, en leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2015en begroting 2016:
Hier worden verder geen vragen over gesteld.

Kascontrolecommissie:

Op donderdag 11 februari  is er een kascontrole geweest in het SV home, aanwezig waren Piet van Malsen, Jan Verdaasdonk en Frans Eijkhout.  Marieta Snelders was verhindert door ziekte.

Kascontrolecommissielid Jan Verdaasdonk geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn. De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan.

Kiezen kascontrolecommissie:

Marieta Snelders was voor de 3e keer kascontrolelid, en werd bedankt voor haar diensten, de bloemen die normaal aan haar zouden worden overhandigd neem Marcel Vermolen op zich en zal er zorg voor dragen dat Marieta die ontvangt. Er was dit jaar geen verkiezing dit omdat Jan Verdaasdonk, Frans  Eijkhout en 1e reserve Ruud Dingenouts nu in de commissie zitten. 2e reserve is dan Riny Damen

 Kiezen en herkiezen bestuursleden:

Piet van Malsen en Pieter Schuit zijn aftredend. Beide  stellen zich weer herkiesbaar. Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de bestuurszetels. De aanwezige hebben Piet en Pieter herkozen voor de volgende termijn van drie jaar.

Rondvraag:

Jan Verdaasdonk feliciteert Piet en Pieter met hun nieuwe termijn als bestuurslid.

Jan meldt dat de Nieuwjaarsborrel  minder is bezocht als de andere jaren, ook heeft hij dat gehoord van de diversen leden, Jan had het voorstel om dit misschien weer eens in het oudejaar te doen. Het bestuur neemt dit mee in de bestuursvergadering.

Ook had Jan de wens om eens te proberen om een kerstbingo of kaartavond te organiseren, hij hoorde en melde dat hier best wat animo voor zal zijn, ook dit wordt meegenomen in de bestuursvergadering.

 

 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid, en bied de aanwezige een drankje aan.

 

 

Notulist Marcel Vermolen.

 

Sluiting vergadering 21.00 uur.

 

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

 

Ad van den Bemt.                                                                      Marcel Vermolen.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu