Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
Notulen Algemene Ledenvergadering 26-01-2015 aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

1 Voorwoord voorzitter.

2 Bespreken notulen februari 2014.

3 Sociaal jaarverslag 2014/2015.

4 Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015.

5 Voorstel bestuur contributieverhoging.

6 Kascontrolecommissie.

7 Kiezen kascontrolecommissie, Ruud van Ginneke is aftredend wegens 3e termijn.

8 Kiezen of herkiezen bestuursleden, John van Dongen en Marcel Vermolen zijn aftredend en herkiesbaar.

9 Overige.

10 Rondvraag.

11 Sluiting vergadering.

 

Aanwezig:

A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV),  P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD), Jaap van der Ende(JvdE) en Pieter Schuit(PS).

Afwezig: H.Daane (HD) met afmelding.

Afwezig namens NAC:Justin Goetzee met afmelding.

Aanwezig namens NAC:  Robert Prins.

Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten.

Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Nina Schuit, Bianca Kools, Janine en Niels Buijnsters, Ilona en Ries Pieterman, Jan van Balen, Ton Goossens, Ed Boudewijn en Fabian Eijkhout.

Voorwoord:

De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan.

Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen.

De voorzitter meldt dat er inclusief het bestuur 25 leden aanwezig zijn, wederom een matige opkomst. AvdB geeft later op de avond uitleg over afwezigheid Hans Daane.

Bespreken notulen februari 2014:

Aan de aanwezige leden word gevraagd of ze op of aanmerkingen hebben op de notulen van februari 2014, daar er geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen ondertekend door AvdB en MV.

Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015:

Over het financieel jaarverslag vraagt Jan Verdaasdonk waarom er bij de post feestavond  een bedrag staat, daar er geen feestavond is geweest. PvM geeft Jan hier een duidelijk uitleg over.

Over de begroting van 2015 vraagt William Vogels of de contributieverhoging voorzichtig is ingeschat, hij krijgt als antwoord dat de verhoging er in verwerkt zit.

Voorstel bestuur contributieverhoging:

Het bestuur wil in het jaar 2015 de contributie verhogen, AvdB vraagt de aanwezige leden of zij hier bezwaar tegen hebben. De aanwezige leden hebben het voorstel unaniem aanvaard.

De contributie gaat hierbij voor de leden € 5,00 en gezinsleden €2,50 omhoog.

Wel vraagt Jan Verdaasdonk aan het bestuur of er geen termijn aan de verhoging toegevoegd kan worden, bestuur gaat dit bekijken.

Kascontrolecommissie:

Donderdag 15 januari is er een kascontrole geweest in het SV home, aanwezig waren Piet van Malsen, Jan Verdaasdonk, Ruud van Ginneke en Marieta Snelders.

Kascontrolecommissielid Ruud van Ginneke geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn. De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan.

Kiezen kascontrolecommissie:

Aftredend kascontrolecommissielid wegens 3e termijn Ruud van Ginneke krijgt namens het bestuur een bos bloemen uitgereikt. Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd wie zich als reserve wil opgeven. Als 1e reserve Frans Eijkhout ,Ruud Dingenouts als 2e reserve en als 3e reserve wordt Rini Damen gekozen.

Kiezen en herkiezen bestuursleden:

John van Dongen en Marcel Vermolen zijn aftredend. Beide  stellen zich weer herkiesbaar. Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de bestuurszetels. De aanwezige hebben John en Marcel herkozen voor de volgende termijn van drie jaar.

Overige:

Bij dit punt waren geen op of aanmerkingen.

Rondvraag:

Jan Verdaasdonk, Dillis van Duijne, Frans Eijkhout, Sander Rademakers en Walter Klep hadden een vraag voor de rondvraag,

1 Jan Verdaasdonk feliciteerde John van Dongen en Marcel Vermolen met hun nieuwe termijn als bestuurslid. Jan verteld dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur tussen de 58 en 60 jaar ligt en het niet eens verstandig is om jonge mensen toe te laten tot het bestuur.

AvdB meldt Jan dat het bestuur wel gelobbyd heeft voor jongere mensen, maar dat er geen interesse voor is.

2 Dillis van Duijne vraagt of het supportershome nog uitgebreid gaat worden. AvdB geeft Dillis hier een goed en duidelijk antwoord op. Ook vraagt Dillis hoe het er nu bij staat met het museum. AvdB kan geen duidelijke datum geven wanneer de opening zou moeten plaats vinden, maar verteld er wel bij dat mede door de vele vrijwilligers er hard aan gewerkt word en het de goede kant op gaat.

3 Frans Eijkhout complimenteert het bestuur voor de goede zorgen, Hans en Els Daane voor de verzorging van de Sint-Nicolaasochtend en Marieta Snelders voor haar goede zorgen ook achter de bar. Wederom vraagt Frans of de muziek tijdens de samenvatting van NAC en interviews op tv uit mag. Het bestuur zal dit scherp in de gaten houden. Frans vraagt ook waarom de poort tussen de B-site en vak F dicht blijft tijdens de thuiswedstrijd. Dit voorkomt een hele rij mensen die voor vak F tot aan het parkeerplaats staan te wachten. Robert Prins neemt dit mee in de briefing, misschien een optie om stewards mensen wegwijs te maken dat er ook nog een andere ingang naar vak F is.

4 Sander Rademakers wil namens de CR het bestuur bedanken voor de gastvrijheid, daar er gebruik wordt gemaakt van het home tijdens de CR vergaderingen.

5 Walter Klep vraagt hoe het gaat met de club van 1912 omdat dit het laatste seizoen is.

Het is wel de intentie om hiermee door te gaan. William Vogels geeft hier Walter een duidelijk antwoord op.

Mededeling voorzitter:

AvdB meldt de leden dat de feestavond wordt gehouden op 13 juni in de Parel en de Cordial, dit staat in het teken van 50 jaar SV. Dan komt AvdB even terug op het feit waarom Hans Daane afwezig is. AvdB geeft de leden hier een duidelijk antwoord op en de leden wensen Hans en Els veel beterschap toe.

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

Notulist Marcel Vermolen.

 

Sluiting vergadering 21.00 uur.

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

 

Ad van den Bemt.                                                                      Marcel Vermolen.

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu