Notulen algemene ledenvergadering 2008
1. Opening

De voorzitter, Ad van den Bemt, opent de vergadering met een welkomstwoord aan iedereen. Hij hoopt op het aanblijven van de trainer Ernie Brandts maar merkt op dat de beslissing bij het bestuur ligt. Omdat er slechts 42 leden aanwezig zijn wordt er niet voldaan aan de aanwezigheid van minimaal 2/3 van het aantal leden dat volgens de statuten vereist is om de vergadering doorgang te laten hebben. De voorzitter vraagt hiervoor toestemming aan de aanwezigen en niemand maakt bezwaar dus de vergadering kan normaal doorgang vinden.

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2007

De secretaris vraagt of er op of aanmerkingen zijn over de notulen van de algemene ledenvergadering van 2007 en daar zijn geen opmerkingen over. Deze zijn goedgekeurd en voor akkoord ondertekend door de voorzitter Ad van den Bemt en de secretaris Riny Heimans.

 

3. Jaarverslag secretaris

Secretaris Riny Heimans heeft een jaarverslag gemaakt en leest dit voor, hij behandelt daarin het hele wel en wee van de vereniging van het afgelopen jaar. Jan Verdaasdonk vraagt hierop hoeveel bestuursvergaderingen er zijn geweest en dat zijn er in 2007 precies 10 geweest.

 

4. Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008

De penningmeester heeft de financiële stukken weer uitgewerkt tot een resultatenrekening en heeft daarbij de balans en de begroting voor 2008 gemaakt. Deze worden rondgedeeld en door de aanwezigen bekeken en er zijn een aantal vragen over. Jan Verdaasdonk heeft een vraag. Hij wil weten waar het bedrag aan onkosten voor staat bij Geel-zwart. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor foto’s en voor Z-Press.

De volgende vraag is van Dillis van Duijne die wil weten hoe het komt dat er zoveel financieel negatieve uitwedstrijden zijn, dat komt vaak omdat er mensen wegblijven die wel een kaartje hebben besteld maar dan niet op komen dagen en dan blijven die stoelen leeg. Er moet dus vaak geld bij.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk.

 

5. Verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie brengt verslag uit in de persoon van Patrick Hinten en verklaard alles okee en de financiën over het boekjaar 2007 voor akkoord. Ze dechargeren de penningmeester en bedanken hem voor zijn goede werk.

 

6.Verkiezing bestuursleden

Er zijn drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Dit zijn Hans Daane, Riny Heimans en Natasja Scheijven. Marcel Vermolen heeft zich kandidaat gesteld waardoor er dus 4 kandidaten zijn voor 3 plaatsen. Marcel Vermolen stelt zich voor aan de aanwezigen en de secretaris legt uit hoe we te werk zullen gaan. Er worden stembriefjes uitgedeeld met alle 4 de namen er op en de aanwezige leden moeten aankruisen wie ze niet meer in het bestuur willen hebben. Er zijn 4 machtigingen binnen gekomen en er wordt een verkiezingscommissie benoemd in de persoon van Frans Eijkhout, Jan Verdaasdonk en Piet van Malsen. De voorzitter krijgt de uitslag van de verkiezingscommissie en leest hem voor. Hans krijgt 5 tegenstemmen, Natasja krijgt er 7, Marcel krijgt er 14 en Riny krijgt er 19 tegen. Dat betekent dat Riny na 30 jaar uit het bestuur zal moeten en de voorzitter richt even een kort woordje tot hem.

 

7. Nieuwe kascontrolecommissie

Statutair neemt Patrick Hinten na drie jaar afscheid van de kascontrolecommissie en wordt via een bloemetje hartelijk bedankt voor zijn inzet en de nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Jan Verdaasdonk, Frans Eijkhout en Cees Versteeg voor respectievelijk één, twee en drie jaar. Als reserve meldt zich aan Ramón in ‘t Veld.

8. Rondvraag

Maar liefst 7 leden hebben zich weer aangemeld voor de rondvraag en hieronder staan hun vragen en de antwoorden die ze gekregen hebben.

Jan Verdaasdonk heeft gehoord dat Cees van Groesen de wens heeft dat er een fietsenrally georganiseerd gaat worden en hij heeft nog een oude rally op papier liggen van 1993. Deze zou gebruikt kunnen worden.

Jan Verdaasdonk zou graag een Kerstbingo zien en de voorzitter zegt dat we dat idee mee zullen nemen naar de bestuursvergadering.

Het stoort Jan Verdaasdonk dat er van NAC weer niemand aanwezig is (Theo Mommers) en dat die zich ook niet afgemeld hebben. De voorzitter legt uit dat er op dit zelfde moment bij NAC vergaderd wordt over Ernie Brandts en er dus niemand van het bestuur in de gelegenheid is om te komen.

Jan Verdaasdonk heeft gehoord dat de SOVS zijn langste tijd heeft gehad en John van Dongen zal daar later op terugkomen.

Als laatste feliciteert Jan Verdaasdonk Hans Daane en Natasja Scheijven met hun herverkiezing en Marcel Vermolen met zijn verkiezing. Hij richt ook een dankwoord tot Riny Heimans.

Dillis van Duijne komt regelmatig bij Dordrecht en daar hebben ze korting voor kinderen en AOW-ers. De voorzitter antwoord dat deze kortingen nooit gelden voor het uitvak dus dat de hoge kosten zullen blijven bestaan.

Ramón in ’t Veld vraagt of Riny Heimans, nu hij uit het bestuur is, nog wel door zal blijven gaan met Geel-zwart. Deze antwoord dat het nu allemaal nog te vers en onverwachts is en hij dat nog niet weet.

Patrick Hinten zegt dat de aankondiging van de algemene ledenvergadering nergens te vinden is geweest op internet. Dat is echter niet waar want er stond een stukje op de website van de supportersvereniging.

Isabel Ripmeester vraagt of er geen uitgebreider assortiment chips en snoep kan komen in de bus en in het supportershome. Dit is een idee dat wel veel meer afval met zich meebrengt maar we kunnen wat dingen gaan uitproberen.

John van Dongen vertelt over de SOVS en dat die wordt opgeheven binnenkort. De supportersverenigingen van de grote clubs waren opgestapt en die willen er weer bij komen als er een nieuwe koepel wordt opgericht De totale contributie zal dan omlaag gaan voor de verenigingen maar de contributie zal afhankelijk worden van de subsidie die er gaat komen. De contributie zal voor de verenigingen een vast bedrag gaan worden dus niet meer afhankelijk zijn van de grootte van de vereniging. De nieuwe koepelorganisatie is in oprichting.

Ad van den Bemt is als laatste aan de beurt en vertelt dat het prima gaat met de supportersvereniging. Het supportershome wordt te klein en bij de herontwikkeling van het stadion staat ook een nieuw home op de planning. Het huidige home ziet er na 10 jaar ook nog prima uit en de nieuwe ruimte zal zeker 2x zo groot gaan worden.

Ad van den Bemt meldt nog dat hij het jammer vindt dat Riny Heimans afscheid moet nemen en hij zal met het bestuur gaan kijken hoe het nu verder zal moeten gaan. Het bestuur komt hier op terug.

 

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en de inbreng en biedt iedereen nog een drankje aan namens de vereniging.

 

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

Voorzitter: Secretaris:

Ad van den Bemt Marcel Vermolen

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu