Notulen algemene ledenvergadering 2014
Notulen Algemene Ledenvergadering 24-02-2014 aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

1 Voorwoord voorzitter

2 Bespreken notulen februari 2013

3 Sociaal Jaarverslag 2013/2014

4 Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014

5 Kascontrolecommissie

6 Kiezen kascontrolecommissie

7 Kiezen of herkiezen bestuursleden

8 Overige

9 Rondvraag

10 Sluiting vergadering

 

Aanwezig:

A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV), H.Daane (HD), P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD),  Dennis v.d. Bemt(DvdB), en Pieter Schuit(PS).

 

Aanwezig namens NAC:  Robert Prins.

 

Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten.

Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Cees Versteeg, Bianca Kools, Janine en Niels Buijnsters, Ilona en Ries Pieterman, Huub Schouteten, Walter Klep, William Vogels, Marcel van Beek en Mirjam en Kees van Oosterhout.

 

Voorwoord:

De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt de voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan.

Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen.

Ad van den Bemt meldt dat er inclusief bestuur 26 leden aanwezig zijn op deze Algemene ledenvergadering. Dit zijn weer minder leden dan afgelopen jaar, wederom een matige opkomst. Jan Verdaasdonk had nog een vraag over de SBV, hij vroeg of het nog zin had om bij  de SBV te blijven nu Ajax en Feyenoord daar niet bij zitten. John van Dongen geeft Jan hier uitleg over. JvD vermeld dat in het verleden bij de SOVS alle clubs aangesloten moesten zijn van de KNVB, dit is niet meer van toepassing. De SBV heeft een eigen bestuur en alle aangesloten clubs betalen een bedrag van € 100 contributie.

 

Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

 

 

Financieel jaarverslag en begroting:

Sjoerd van Fessem vraagt waar het terug te vinden is wat de opbrengst van de pasjes is geweest. AvdB geeft Sjoerd van Fessem hier een duidelijk antwoord op. Sander Rademaker vraagt waarom je dat niet op het financieel  jaarverslag terug ziet. Als antwoord krijgt hij daarop dat het geen uitgave is. Het baart Sjoerd van Fessem zorgen of de SV dit nog lang vol kan houden nu het eigen vermogen jaarlijks vermindert. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen hiervoor zoals het verlies op busreizen, duurder onderhoud en uitgaven. Er is ook jarenlang geen contributieverhoging of indexering hiervan geweest. Sjoerd  vraagt ook of het geen optie is om de contributie te verhogen, dit wordt ook bekeken voor volgend jaar.

 

Kascontrolecommissie:

Kascontrolecommissielid Ruud van Ginneke kon er niet bij zijn hij lag in het ziekenhuis op de dag dat de kascontrole plaats zou vinden. Marieta Snelders en Mirjam van Oosterhout hebben op 6 februari 2014 de kascontrole uitgevoerd. Kascontrolecommissielid Marieta Snelders geeft aan geen bijzonderheden te melden heeft. De kascontrolecommissie dechargeren de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan. Aftredend kascontrolecommissielid Mirjam van Oosterhout moest de ALV door ziekte verstek laten gaan, maar via haar man Kees heeft het bestuur haar bedankt voor de jaren die zie in de commissie heeft gezeten, en ze kreeg hiervoor een mooie bos bloemen.

Kiezen voor nieuw lid in de kascontrolecommissie. Hiervoor heeft Jan Verdaasdonk zich aangemeld en als reserve Frans Eijkhout.

 

 Kiezen en herkiezen bestuursleden:

AvdB meldt dat Dennis van den Bemt stopt als bestuurslid, als reden geeft Dennis op dat zijn gezin nu even voorgaat. AvdB bedankt Dennis voor zijn inzet en bekrachtigd dit met overhandigen van een mooi boeket bloemen. Er heeft zich wel een nieuw aspirant bestuurslid aangemeld te weten Jaap van der Ende. Jaap geeft een korte uitleg waarom hij een bestuursfunctie ambieert. AvdB vraagt de aanwezige leden of zij bezwaar hebben dat Jaap toe treed tot het bestuur. Er is geen bezwaar en Jaap neemt plaats achter de bestuurstafel.

Hans Daane was herkiesbaar. Er waren verder geen tegenkandidaten binnengekomen waardoor Hans weer is herkozen.

 

Overige:

-AvdB meldt dat de SV aanwezig is in de clubraad. Sjoerd van Fessem en Sander Rademaker, beiden aanwezig, krijgen hiervoor complimenten voor hun inzet. De SV ziet de clubraad nog steeds als een goed adviesorgaan naar NAC toe.

-Op 28 februari hebben AvdB en JvD een gesprek met NHG. Dit gesprek zal gaan over het exploiteren van het supportershome. In eigen beheer is mogelijk een optie.

-De contacten met de nieuwe directeur Justin Goetzee  zijn goed en laagdrempelig.

 

Rondvraag:

Frans Eijkhout: Vraagt als NAC op tv  na de wedstrijd of de muziek dan niet uit kan, mensen willen graag de samenvatting en interviews zien. Het bestuur wil dit gaan realiseren.

Pim Schouw: Zegt dat er de laatste tijd veel jongeren mee gaan naar uitwedstrijden. Veel jongeren denken dat er in de bus naar een uitwedstrijd alleen maar ouderen mensen zitten.

Voorstel aan Pim, schrijf een stukje over de beleving die jullie in de bus en bij een uitwedstrijd meemaken en dit zal worden gepubliceerd in de eerst volgende  Geel/Zwart.

Sjoerd van Fessem: Bedankt de SV voor het mogen gebruiken van het home voor de CR vergaderingen. Tevens meldt hij dat JvD de CR heeft verlaten. JvD zat daar namens de SV nu 12 jaar in. Sjoerd wil hiervoor JvD bedanken en overhandigt hem een bos bloemen.

Jan Verdaasdonk: Bedankt het gehele bestuur en Dennis van den Bemt voor hun inzet, en wenst hij Jaap en Hans succes voor het komende verenigingsjaar.

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

 

 

Sluiting vergadering 21.00 uur.

 

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu