Notulen algemene ledenvergadering 2013
Algemene Ledenvergadering 25-02-2013 aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1 Voorwoord voorzitter
2 bespreken notulen ALV februari 2012
3 Sociaal Jaarverslag 2012
4 Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013
5 Kascontrolecommissie
6 Kiezen kascontrolecommissie
7 Kiezen of herkiezen bestuursleden
8 Overige
9 Rondvraag
10 Sluiting vergadering

Aanwezig:

A.v.d.Bemt(AvdB), M.Vermolen(MV), H.Daane (HD), P.v.Malsen(PvM), J.v.Dongen(JvD),  Dennis v.d. Bemt(DvdB), Henk Szelech(HS) en Pieter Schuit(PS).

Aanwezig namens NAC:  Robert Prins.

Afwezig namens NAC:  Hans Poppelaars.


Afmeldingen leden:

Er hebben zich bij de voorzitter en de secretaris diversen leden afgemeld, te weten.

Ria van den Bemt, Jacqueline van Dongen, Cees Versteeg, Bianca Kools, Dafne vd Bemt, Janine en Niels Buijnsters, Ilona en Ries Pieterman en Hans de Haan.


Voorwoord:

De voorzitter heet iedereen welkom. Doordat er niet wordt voldaan aan de 2/3 van het aantal leden wat volgens de statuten vereist is vraagt de voorzitter Ad van den Bemt aan de aanwezigen toestemming om deze vergadering door te laten gaan.

Daar er niemand bezwaar heeft kan de vergadering beginnen.

Ad van den Bemt meldt dat er inclusief bestuur 30 leden aanwezig zijn op deze Algemene ledenvergadering. Dit zijn twee leden meer dan afgelopen jaar, wederom een matige opkomst.


Notulen bespreking:

Jan Verdaasdonk had een vraag gesteld aan JvD over de SBV(koepel), JV mist deze vraag in de notulen. AvdB meldt hem dat deze in de nieuwe notulen er bijgezet gaan worden.

De notulen worden hierna goedgekeurd door de aanwezige leden en deze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

*Rondvraag ALV 2012 Jan Verdaasdonk: Hoe staat het met de supporterskoepel ? JvD antwoord dat het de goede kant opgaat betreffende het aantal supportersverenigingen die zich hebben aangesloten. Het opzetten van een goede structuur en netwerk zal nog enige tijd vergen. De supportersvereniging zal ook zijn verantwoordelijk nemen door een bestuurslid af te vaardigen aan de SBV.


Sociaal jaarverslag:

Secretaris Marcel Vermolen leest het Sociaal jaarverslag voor aan de leden. Jan Verdaasdonk mist in dit verslag de datum van de open dag in het lijstje activiteiten. Sjoerd van Fessem meldt dat het stukje over de financiers niet klopt, maar bij het schrijven van dit verslag was de SV  er van overtuigd dat we op de goede weg zaten. De leden bedanken hem hiervoor en MV ondertekend het Sociaal jaarverslag.

 

Financieel jaarverslag en begroting:

PvM geeft hier uitleg over en vraagt de aanwezigen leden of ze over dit financieel jaarverslag vragen hebben. Myriam v Oosterhout meldt hem dat de contributie van de leden flink is gezakt. PvM meldt haar dat het ieder jaar weer op en neer gaat met  de contributie, ook dit jaar zijn er toch weer nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Jan Verdaasdonk vindt dat de bussen naar de uitwedstrijden een zware post is voor de  SV. Piet van Malsen meldt hem dat Muijs-Scaldis wel iets aan de prijs heeft gedaan, maar dat het een kostenpost blijft. Cees van Oosterhout vraagt het bestuur waarom de SV zelf geen bus aanschaft. William Vogels haakt hier op in, en meldt Cees dat er wel een groot risico aan vast zit om zelf een bus aan te schaffen. We moeten dan denken aan aansprakelijk verzekeringen ook voor de inzittenden, diversen onderhoudsbeurten, stalling. Een vaste chauffeur is ook een risico want als deze voor lange tijd uit de roulatie zou zijn, heb je een groot probleem. AvdB meldt Cees dat hij gaat uitzoeken wat de voor en nadelen zijn. Isabel vraagt hoeveel bussen NAC zelf heeft. AvdB meldt haar dat NAC maar een bus voor de jeugd heeft.

Jan Verdaasdonk vraagt de penningmeester hoe het komt dat de rente precies hetzelfde is. PvM meldt hem dat de rente vast staat. Tot slot geeft Jan Verdaasdonk Piet van Malsen een compliment voor dit goede en duidelijk jaarverslag.

Sjoerd van Fessem vraagt waar de opbrengst van de bar is. De uitleg hiervan is dat de bar- opbrengst niet naar de SV gaat maar naar NHG, voorheen NAC Horeca. Er zullen hier met de betreffende belanghebbende partijen nog gesprekken gevoerd worden in de loop van het jaar.

 

Kascontrolecommissie:

Robbie vd Does meldt dat er op 13 februari een kascontrole is geweest in het SV home. De penningmeester heeft de commissie alle financiële stukken laten zien die van belang waren van het boekingsjaar 2012.De kascontrolecommissie dechargeren de penningmeester en men vraagt aan de aanwezige leden dit advies op te volgen. De leden gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt voor zijn financiële beleid en het op orde zijn hiervan.

Robbie vd Does is aftredend als commissielid hij wordt bedankt voor zijn inzet. AvdB overhandigt Robbie een mooie bos bloemen.

Het kiezen voor een nieuw commissielid was niet echt nodig, maar Robert Prins trok zich terug. Hierdoor werd de aanwezige leden alsnog gevraagd zich als reserve commissielid op te geven. Jan Verdaasdonk meld zich hiervoor aan. Myriam van Oosterhout wilde nog even kwijt dat zij het afmelden van Ruud van Ginneke op de dag zelf onprettig vond. Ruud geeft aan dat hij ziek was geworden.

 

Kiezen en herkiezen bestuursleden:

Er zijn twee bestuursleden herkiesbaar te weten AvdB en HS.

HS geeft zijn bestuursfunctie terug aan het bestuur. De reden is dat het steeds moeilijker werd om het te combineren met het werk-en privéleven. De voorzitter bedankt Henk voor zijn inzet gedurende tijd dat hij in het bestuur zat. De voorzitter wordt voorgedragen door het bestuur voor nog een termijn van drie jaar. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd of hiertegen een bezwaar wordt gemaakt. Er wordt anoniem akkoord gegaan met de voordracht van het bestuur door de leden.

Door het wegvallen van Henk komt het bestuur op zeven bestuursleden. De voorzitter meld dat de taken nog steeds goed verdeeld kunnen worden en dat uitbreiding van het bestuur nog niet aan de orde is.

 

Rondvraag:

Jan Verdaasdonk: vraagt aan AvdB  of er nog een snuffelmarkt in het verschiet zit.

AvdB legt hem uit dat er op Zuid nog steeds volop wordt gebouwd en dat daar geen optie is, ook niet meer bij NAC Horeca/ NHG. We gaan nog naar een mogelijkheid zoeken, en wanneer deze gevonden zal hierop terug worden gekomen. Cees Versteeg is op eigen verzoek gestopt, neemt het bestuur hier nog afscheid van. AvdB meldt dat dit wel de bedoeling is. Tevens bedankt Jan oud-bestuurslid Henk Szelech voor zijn inzet en wenst hij AvdB veel wijsheid en succes als voorzitter.

Myriam v Oosterhout: Heeft een vraag aan NAC. Robert Prins zal deze beantwoorden. Naar haar mening staan bij de diversen ingangen van het stadion tijdens een thuiswedstrijd te weinig vrouwelijk stewards. Hij zal het checken en komt hier bij een bestuursvergadering van de SV op terug. 

Sjoerd van Fessem: Bedankt zoals elk jaar, als voorzitter van de Clubraad, de SV voor het gebruik van het SV-home en de verzorging bij de vergaderingen van de Clubraad. Ook bedankt hij de positieve  inbreng van de supportersvereniging in de Clubraad.

Ruud van Ginneke: Vraagt of hij nog wel het vertrouwen heeft van de leden naar aanleiding van zijn ziekmelding. De leden hebben geen bezwaar tegen hem als kascontrolelid.

Ramón in het Veld: Vraagt of het gebruik van het pasje als clubcard al ingeburgerd is bij de leden. AvdB geeft aan dat niet alle leden bedacht zijn van het voordeel. Er zullen in de loop van het jaar meerdere winkels en ook grote bekende  internetsites erbij komen waardoor de mogelijkheden om iets aan te kopen via de clubcard wordt vergroot.

 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en bied hun nog een drankje aan.

 

Notulist Marcel Vermolen.

Sluiting vergadering 21.20 uur.

Voor goedkeuring ondertekend door:

 

Ad van den Bemt.            Marcel Vermolen.

 

 

Welkom bij de SV van NAC
De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1965 door een aantal enthousiaste voetbalsupporters. Er zijn al eerdere supportersverenigingen geweest, zelfs in de beginjaren van NAC, maar daar is verder weinig meer over bekend. De supportersvereni...


Lees meer

Aankomende activiteiten


Lees meer

Aankomende busreis


Geen aankomende busreis

Lid worden van de SV?
  • Ontvang 4 maal per jaar het blad Geel-Zwart
  • Korting op busreizen naar uitwedstrijden
  • Deelname aan aktiviteiten gratis of met een kleine betaling
  • Feestavonden, oudejaars/nieuwjaarsborrel
  • Bij problemen zal de SV helpen om dit op te lossen
  • Toegang tot onze mooie supportershome
  • Mascotte van de wedstrijd, leeftijd ongeveer 6 tot 9


Lees meer

Supportersvereniging Poll
Hoe gaan we het doen dit seizoen ?
Stem nu